બ્લોગનું સરનામું બદલાયું છે…


પ્રિય મિત્રો,

સવિનય સાથે જણાવવાનું કે અમુક ટેકનીકલ કારણસર આ બ્લોગનું એડ્રેસ બદલવામાં આવ્યું છે.જેની દરેક વાચક મિત્રોએ નોંધ લેવી.


નવું સરનામું http://www.natkhatsoham.wordpress.com


તો  આ સાથે આપ નવું એડ્રેસ આપના બુક-માર્કમાં SAVE કરી લેશો.

નવા બ્લોગ પર પધારવા આપ સૌ મિત્રોને હાર્દિક આમંત્રણ છે

-સોહમ રાવલ(9275158797)

%d bloggers like this: